Emre Kuzuoğlu

EMRE KUZULUOĞLU, öğ­re­ni­mi­ni Bil­kent Üni­ver­si­te­si, İş­let­me Bölümü’­nde ta­mam­la­dık­tan son­ra me­tin ya­za­rı ola­rak rek­lam ajans­la­rın­da ça­lış­ma­ya baş­la­dı. Ge­ce­ya­rı­sı Sineması, Alt Ya­zı, Picus ve Se­rü­ven der­gi­le­rin­de kor­ku si­ne­ma­sı ve çiz­gi ro­man üzeri­ne de­ne­me­le­ri ya­yım­la­nan Ku­zu­oğ­lu, Mü­zik ve Ses­siz­lik ile ede­bi­yat çe­vi­ri­le­ri­ne baş­la­dı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları