Nilgün Şarman

NİLGÜN ŞARMAN, 1950 yı­lın­da doğ­du. Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si İngi­liz Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü­’nü bi­tir­dik­ten son­ra uzun yıl­lar Yıldız Üni­ver­si­te­si’n­de İn­gi­liz­ce okut­ma­nı ola­rak gö­rev yap­tı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları