İnci Yankı

İNCİ YANKI, Bur­sa Ga­zi Ana­do­lu Li­se­si­’ni bi­tir­dik­ten son­ra yükseköğ­re­ni­mi­ni Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si ve Bo­ğa­zi­çi Üniversitesi’n­de ta­mam­la­dı. Çe­vir­men­lik mes­le­ği­ni çağ­daş dün­­ya ede­bi­ya­tın­dan ya­pıt­la­rı di­li­mi­ze ka­zan­dı­ra­rak sür­dü­­rü­yor.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları