Hüseyin Demirhan

HÜSE­YİN DE­MİR­HAN, çe­vir­men, fel­se­fe­ci ve ya­zar ola­rak kül­tür ya­­şamımıza önem­li katkılar­da bu­lun­du. Batı dil­le­rin­den pek çok eseri di­li­mi­ze ka­zandırdı. Türk Dil Ku­ru­mu Çe­vi­ri Ödü­lü ve Edebi­yat­çı­lar Der­ne­ği Onur Ödülü’ne de­ğer gö­rül­dü. Bel­li başlı çe­vi­ri­le­ri ara­sında Pla­ton’un Dev­let’i, He­gel’in Bü­tün Yapıtları-Seç­me­ler I, Karl Marx’ın De­­mok­ri­tos ile Epi­ku­­ros’un Do­ğa Felsefe­le­ri, Ba­zil Ni­ki­tin’in Kürtler: Sos­yo­lo­jik ve Ta­ri­hi İnce­le­me adlı yapıtları sayıla­bi­lir. De­mir­han, 1 Ni­san 2005’te öldü.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları