Faik Baysal

FAİK BAYSAL, 1922’de Ada­pa­zarı’nda doğ­du. Çe­şit­li li­se­ler­de Fransız­­ca ve İngi­liz­ce öğret­men­li­ği yaptı. Ga­ze­te­ler­de, der­gi­ler­­de ça­lış­tı. İkin­ci Dünya Sa­vaşı bo­yun­ca ye­dek su­bay ola­rak or­du­da görev al­­­dı. Başından so­nu­na ka­dar Mey­dan La­rous­­se’un çalışmalarına ka­­­tıldı. İlk ro­manı Sar­du­van’ı 1944 yı­lında yayımladı. Ar­kasından çok sayıda şi­ir, öykü ve ro­man yaz­dı. Sar­du­van’la Orhan Ke­mal Ro­­man Ar­ma­ğanı’nı, Sancı Mey­­danı’yla Sa­it Fa­ik Hikâye Ar­ma­ğa­nı’nı ka­zandı. Fa­ik Bay­­sal, 2002 yılında aramızdan ayrıldı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları

İlgili İçerikler