Alex Capus

ALEX CAPUS, 1961’­de İs­viç­re­li bir an­ne ile Fran­sız bir ba­ba­nın çocu­ğu ola­rak Normandiya’­da doğ­du. 1966’­da an­ne­siy­le bir­lik­te İsviç­re’­ye yer­leş­ti. Basel’­da ta­rih, fel­se­fe ve et­no­lo­ji öğ­re­ni­mi gör­dü. Öğ­re­ni­mi sı­ra­sın­da ga­ze­te­ci ola­rak gün­lük ga­ze­te­ler­de ça­lış­tı. İlk öy­kü ki­ta­bı­nı 1994’­te ya­yım­la­dı. Bu­nu bir­bi­ri ar­dı sı­ra kı­sa öy­kü­ler, ro­man­lar ve ta­rih­sel rö­por­taj­lar iz­le­di. Ta­rih­sel ol­gu­la­rı kur­ma­ca anla­tı­lar­la us­ta­lık­la har­man­la­yan Capus’­un ya­pıt­la­rı pek çok di­le çev­ril­di ve İsviçre’­de pek çok ödül al­dı. Alex Ca­pus, ai­le­siy­le bir­lik­te İsviçre’­de Olten’­de ya­şı­yor.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları