Karin Alvtegen

KARIN ANNA ALVTEGEN, 8 Ha­zi­ran 1965’te, İs­veç'te doðğdu. 1998'de Suç ad­lı ro­ma­nıy­la ya­zın dün­ya­sı­na gi­ren Alv­te­gen, Yitirilen ile 2000 yılında İs­kan­di­nav ül­ke­le­ri­nin en önem­li po­li­si­ye ro­man ödü­lü olan Sır­ça Anah­tar Ödü­lü­’nü al­dı. İha­net ad­lı ya­pıtı da 2004’te En İyi İs­kan­di­nav Po­li­si­ye Ro­ma­nı Ödü­lü’ne aday gös­te­ril­di. “İs­kan­di­nav­ya’nın suç ro­man­la­rı kra­li­çe­si” di­ye anı­lan Alv­te­gen'in Utanç adın­da­ki ro­ma­nı da çoksa­tar­lar lis­te­le­ri­nin başın­da yer alır. Yazar ai­le­siy­le bir­lik­te Stock­holm’de ya­şıyor ve ro­man­la­rının ya­nı sı­ra se­nar­yo­lar ya­zı­yor. 

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları