Nur Deriş

NUR DERİŞ, 1949’da İs­tan­bul’da doğ­du. Şiş­li Te­rak­ki Li­se­si ve İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si İn­gi­liz Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’n­de öğ­re­nim gör­dü. Celâl Üs­ter’le bir­lik­te çe­vir­di­ği Komü­nist Ma­ni­fes­to ne­de­niy­­le yar­gı­lan­dı. Da­va­nın 12 Ey­lül 1980’de­ki As­kerî Dar­be'y­le bir­lik­te Sı­­kı­yö­ne­tim Mah­ke­me­si’ne akta­rıl­dı­ğı sı­ra­da yurt­dı­şı­na git­me­yi seç­ti. 1981-1991 ara­sın­da­ki bu gö­nül­lü sür­gün dö­ne­min­de, Ce­nev­re Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fran­sız­ca ve İn­gi­liz­ce bö­lüm­le­rin­de öğ­re­nim gör­dü. Deriş, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Çe­vi­ri­bi­lim Bö­lü­mü’nün li­san­süs­tü prog­ra­mın­da ders ve­ri­yor.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları