Damla Demirözü

DAMLA DEMİRÖZÜ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fa­kültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim gö­rev­lisi. 1994 yılında aynı okulda Yunan Dili ve Ede­bi­yatı Bölümü’nden (Eski Yunan ve Latin Dilleri) mezun oldu. 1995 yılında YÖK’ün Çağdaş Yunan Dili’nde doktora yapmak üzere Ati­na Üniversitesi’ne gönderdiği ilk öğrenci oldu. İki ül­kenin tarihlerini nasıl algıladıkları, Türk-Yunan tarih ya­zı­cı­lı­­ğında “öteki”, mübadele, göç ve Türk-Yunan edebiyatları ko­nu­sunda araş­tırmalar yapıyor. Bilgi Üniversitesi tarafından ya­yımla­nan Yeniden Kurulan Yaşamlar adlı kitapta “Yunan Dü­z­­­­ya­­zı­nın­da 1922 ve Zorunlu Göç” bölümünü yazdı. Yu­nan­cadan Türk­çeye çeşitli kitap ve makaleler çevirdi. 2007 yılında Sa­vaş­tan Barışa Giden Yol: Atatürk-Venizelos Dönemi Tür­ki­ye-Yu­na­nis­tan İlişkileri adlı kitabını yayımladı.   

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları