Selâhattin Hilâv

SELÂHATTİN HİLÂV, 1928 yılında İstan­bul’da doğ­du. 1946’da İstan­bul Er­kek Li­se­si’ni, 1950’de İstan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fakülte­si Fel­se­fe Bölümü’nü bi­tir­di. 1954-1958 yılları ara­sın­da Sorbon­ne Üni­ver­si­te­si’nde fel­se­fe ders­le­ri aldı. Pek çok ga­­ze­te ve der­gi­de çalışan Hilâv, Yaz­ko Fel­se­fe der­gi­sini yö­net­­ti. Di­ya­lek­tik Düşünce­nin Ta­ri­hi (1966), 100 So­ru­da Fel­se­fe El Ki­tabı (1970), Ede­bi­yat Yazıları (1993) ve Fel­se­fe Ya­zı­la­rı (1993) adlı ki­tap­ları bu­lu­nan ve bir­çok çe­vi­ri­ye de im­za atan Hilâv, 12 Mayıs 2005’te aramızdan ayrıldı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları