Eda Girmen

EDA GİRMEN, 1971 yı­lın­da Adana’­da doğ­du. Tar­sus Ame­ri­kan Lise­si­’ni bi­tir­dik­ten son­ra yük­sek öğ­re­ni­mi­ni İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si’n­de ta­mam­la­dı. Uzun sü­re ulus­la­ra­ra­sı bir hukuk bü­ro­sun­da avu­kat­lık ya­pan Gir­men, pro­fes­yo­nel yaşamını çe­şit­li sek­tör­ler­de­ki ço­ku­lus­lu şir­ket­ler­de hu­kuk departma­nı yö­ne­ti­ci­li­ği ya­pa­rak ve ku­rum­sal yö­ne­tim sis­tem­le­ri ku­ra­rak sür­dür­dü. Profesyo­nel ha­ya­tı sı­ra­sın­da çe­şit­li hu­kuk­sal çe­vi­ri­ler ya­pan Eda Girmen’­in Geceye Yürümek ilk ro­man çe­vi­ri­si­dir.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları