İrfan Seyrek

İRFAN SEYREK, 1947 yılında İzmit’te doğdu. Öğ­re­ni­mi­ni İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İn­gi­liz Di­li ve Ede­bi­ya­tı bö­lü­mü'n­de yap­tık­tan son­ra 1976-1985 yıl­la­rı ara­sın­da Mar­ma­ra Üni­­ver­si­te­si’n­de İn­gi­liz­ce ve çe­vi­ri öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev yap­tı. Çe­vir­men ola­rak Ro­bert Thurman’ın Ti­bet’in Mü­cev­her Ağa­cı ile To­ni Mor­ri­son’un En Ma­vi Göz, Bret Eas­ton Ellis’in Sı­fır­dan Az, Ma­rian­ne Wig­gins’in John Dol­lar ad­lı ki­tap­la­rı­nı Türk­çeye ka­zan­dır­dı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları