Nedret Tanyolaç Öztokat

NEDRET TANYOLAÇ ÖZTOKAT, 1962’de İstan­bul’da doğ­du. İstanbul Üni­­­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fakülte­si Fransız Di­li ve Ede­bi­yatı Ana­bi­lim Da­lı’nı 1985’te bi­tir­di. 1986’dan bu ya­na aynı bölüm öğretim görev­li­­si. Çalışma­larını ede­bi­yat göster­ge­bi­li­mi alanında yo­ğun­laştırdı. Baş­­ta Mar­gu­eri­te Du­ras, Ni­na Ber­be­ro­va ve Tzve­tan To­do­rov ol­mak üze­re önem­li ya­zar­ların yapıtlarını di­li­mi­ze kazandırdı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları