KİTAPLARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
KİŞİLERDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
YAZILARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
Beta

Oya Baydar

OYA BAYDAR, 1940’ta İstan­bul’da doğ­du. Not­re Da­me de Sion Fran­sız Kız Li­se­si’nin son sınıfında yazdığı Al­lah Ço­cuk­ları Unut­tu adlı genç­lik ro­manı ne­de­niy­le ne­re­dey­se okul­dan atılıyor­du. 1964’te İÜ Sos­yo­lo­ji Bölü­mü’n­ü bi­tir­di. Aynı yıl bu bölüme asis­tan ola­rak gir­di. “Türki­ye’de İş­çi Sınıfının Do­ğu­şu” ko­nu­lu dok­to­ra te­zi­nin Üni­ver­si­te Pro­fe­sörler Ku­ru­lu tarafından iki kez red­de­dil­me­si üze­ri­ne öğ­­ren­ci­ler olayı protesto için rektörlüğü iş­gal et­ti­ler. Bu olay ilk üni­­ver­si­te iş­ga­li eylemi ol­du. Da­ha son­ra An­ka­ra Ha­cet­­­te­pe Üni­­ver­si­te­si’ne sosyolo­ji asis­tanı ola­rak gir­di. 1971’de­ki 12 Mart as­ke­rî müdaha­le­si sırasında, TİP ve TÖS üye­si ola­rak sos­ya­list kimliği ne­de­niy­le tu­tuk­landı ve üni­ver­si­te­den ayrıldı. Ye­ni Ortam, Po­li­ti­ka gazete­le­rin­de köşe ya­zarlığı yaptı. 12 Eylül sıra­sında yurtdışına çıktı. 1992’ye ka­dar 12 yıl Al­man­ya’da sürgünde kaldı. Bu­ra­da, sos­ya­list sis­te­min çöküş süre­ci­ni yakından yaşadı. 1991’de yazdığı El­ve­da Al­yo­şa adlı öykü kitabıyla Sa­it Fa­ik Hikâye Arma­ğa­nı’nı, 1993 yılında da Ke­di Mek­tup­ları adlı ro­manıyla Yu­nus Na­di Ro­man Ödülü’nü aldı. Türki­ye’ye dönüşünde Ta­rih Vakfı ve Kültür Ba­kanlı­ğı’nın or­tak yayını olan İstan­bul An­sik­lo­pe­di­si’nde re­daktör ve Tür­ki­ye Sendikacılık An­sik­lo­pe­di­si’nde ge­nel yayın yö­net­­me­ni ola­rak çalıştı. Hiç­bir­yer’e Dönüş adlı ro­manı 1998’de, Sı­cak Külle­ri Kaldı 2000’de yayımlandı. Bu ro­manıyla 2001 yılı Or­­han Kemal Ro­man Ar­ma­ğanı’nı, Erguvan Kapısı’yla da 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü aldı. Kayıp Söz 2007’de, Melek Ulagay’la ortak imza koydukları Bir Dönem İki Kadın 2011’de, O Muhteşem Hayatınız 2012’de, Yetim Kalacak Küçük Şeyler de 2015’te yayımlandı.
www.oyabaydar.com

YAZARIN KİTAPLARI

Surönü Diyalogları

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Deneme
Sayfa Sayısı: 128

Kayıp Söz

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 448

Elveda Alyoşa

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Öykü
Sayfa Sayısı: 152

Kedi Mektupları

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 280

Sıcak Külleri Kaldı

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 542

Erguvan Kapısı

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 560

Yetim Kalacak Küçük Şeyler: An’lar Kitabı

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Anlatı
Sayfa Sayısı: 320

O Muhteşem Hayatınız

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 480

Bir Dönem İki Kadın / Birbirimizin Aynasında

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Dizi: Yaşam
Tür: Söyleşi
Sayfa Sayısı: 440

Sıcak Külleri Kaldı

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 490

Sıcak Külleri Kaldı

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 442

Kedi Mektupları

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 248

Kayıp Söz

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 448

Hiçbiryer'e Dönüş

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 224

Erguvan Kapısı

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 560

Elveda Alyoşa

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Öykü
Sayfa Sayısı: 152

Çöplüğün Generali

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 264