KİTAPLARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
KİŞİLERDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
YAZILARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
Beta

Jorge Amado

JORGE AMADO, 1912’de Brezilya'da doğdu. Bir kakao plantasyonunda büyü­dü, Salvador’da bir Ciz­vit okulunda okudu. Kakao plantasyonla­rını konu alan ilk üç yapıtında, göç­men siyahlar, melez­ler ve yoksul beyazların ya­şadığı sömürü ve sefaleti yansıttı. Halk destanlarının ilkel görkemini ta­şıyan Kızgın Top­rak (1942) bu yapıtlarının en iyisiydi. 1930’da ga­zeteciliğe başla­yan Ama­do, edebiyatın yanı sıra radikal siyasetle de doğrudan ilgilendi. 1935’te tu­tuklandı ve siyasi etkinlikleri yüzünden sık sık ül­ke­­den sü­rül­dü; yapıtlarının çoğu Brezilya ve Por­te­kiz’de ya­sak­­lan­dı. 1946’da Bre­zil­ya Ko­mü­nist Partisi milletvekili ola­­rak Ku­rucu Meclis’e seçildi. Ro­manlarında çoğunlukla Bahia kent y­a­şamını, özellikle de çe­şitli et­nik gruplardan oluşan yok­sul sınıfları be­tim­le­di. Tar­çın Kokulu Kız (1958) ve Dona Flor ve İki Ko­cası (1966) ad­lı ya­pıt­larındaki yergi, Amado’nun siyasal tutu­mu­nu ortaya koyar. Diğer önemli yapıtları ara­sında Mucizeler Dük­kânı, Son­suz Topraklar, Gecenin Çobanla­rı, Ölü Deniz ve Te­re­za Batista sa­yı­la­bi­lir. Amado, 2001’de Bre­zil­ya’nın Salvador kentinde öl­dü.

YAZARIN KİTAPLARI

Tereza Batista / Savaş Yorgunu

Özgün Adı: Tereza Batista Cansada de Guerra
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 516

Tarçın Kokulu Kız

Özgün Adı: Gabriela, Cravo e Canela
Çevirmen: Ayda Düz
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 504

Ölü Deniz

Özgün Adı: Mar Morto
Çevirmen: Özdemir İnce
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 248

Mucizeler Dükkânı

Özgün Adı: Tenda dos Milagres
Çevirmen: Sevgi Tamgüç
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 412

Kızgın Toprak

Özgün Adı: Terras do sem fim
Çevirmen: Şerif Hulûsi
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 336

Gecenin Çobanları

Özgün Adı: Os pastores da noite
Çevirmen: Adnan Cemgil
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 376